RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

AUTO-SERWIS S.C. WOJCIECH KACPRZAK, ALICJA KRAWIECKA

09-500 GOSTYNIN UL. ZIEJKOWA 2

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez

AUTO-SERWIS S.C. W.KACPRZAK, ALICJA KRAWIECKA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

AUTO-SERWIS S.C.

z siedzibą przy UL. ZIEJKOWEJ 2 09-500 GOSTYNIN

(nr tel.:24-235-84-50 adres e-mail:wgs01@poczta.onet.pl).

  1. W AUTO-SERWIS S.C. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 608-447-425 lub adresem e-mail: wgs01@poczta.onet.pl

  2. AUTO-SERWIS S.C.. może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

- dokumentowania wykonywania przeglądów technicznych pojazdów

- dokumentowania wykonywanych napraw pojazdów.

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,.

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

  3. W związku z przetwarzaniem przez AUTO-SERWIS S.C. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest AUTO-SERWIS S.C.;

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez AUTO-SERWIS S.C. na mocy obowiązujących przepisów prawa.

  2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez AUTO-SERWIS S.C.. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.